[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Dokumenty z fondu knihovny SM
Časopisy v knihovně Slováckého muzea
Seznam diplomových, bakalářských a závěrečných prací

Digitalizované časopisy
Český lid, 1891–1931
Národopisný sborník Českoslovanský, roč. I.–XI. (1897–1905)
Národopisný věstník Českoslovanský, 1906–1934
Národopisné aktuality, 1964–1990
Národopisná revue, 1991–2001

Digitální knihovny, zdroje plných textů
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
Ústav pro českou literaturu AV ČR – digitální knihovna časopisů
Fulltext NKP Topic (vyhledávání ve vybraných článcích českých periodik)
Skenované publikace z fondu ÚĽUV
Digitální knihovna FF MU Brno

Digitální knihovny systému Kramerius v ČR
Digitální knihovna

Knihovny, archivy, muzea a galerie
Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Státní okresní archiv Kroměříž
Státní okresní archiv Zlín
Muzeum Kroměřížska – odborná knihovna
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Knihovna Kroměřížska
Muzeum Bojkovska

Souborné katalogy, databáze, portály
CASLIN – Souborný katalog České republiky
CES – Centrální evidence sbírek
Archivní fondy a sbírky v České republice (vyhledávání ve sbírkách)
Česká národní bibliografie
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska
Katalog historických knižních fondů
Knihopis – české prvotisky a staré tisky (1476–1800) on-line
Manuscriptorium – historické knižní fondy
Projekt Gutenberg (elektronické knihy)
Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
Jednotná informační brána (JIB)
ART (oborová informační brána umění a architektury)
KIV (oborová informační brána knihovnictví a informační vědy)
MUSICA (oborová informační brána hudby a hudební vědy)
TECH (oborová informační brána přírodních věd, techniky a lékařství)

On-line katalogy knihoven muzeí, galerií a archivů
On-line katalog Knihovna Muzea Kroměřížska
On-line katalog Knihovna Muzea J. A. Komenského Uherský Brod
On-line katalog Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy Zlín
On-line katalog Knihovna Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
On-line katalog Krajská galerie výtvarného umění Zlín
On-line katalog Státní okresní archiv Uherské Hradiště
On-line katalog Knihovna Muzea Bojkovska

Užitečné odkazy
Příručka českého pravopisu
Sbírka zákonů