[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Služby

Výpůjční služby
Knihovna Slováckého muzea zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů odborným pracovníkům, čtenářům a badatelům absenčně i prezenčně.

Půjčování některých druhů literatury je omezeno na studijní prostory muzea. O tom, kterou knihu lze půjčit pouze prezenčně, rozhoduje pracovník knihovny.

Uživatelům knihovny, kteří nemají trvalý či přechodný pobyt v regionu Uherské Hradiště se literatura půjčuje pouze prezenčně.

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je čtyři týdny, nestanoví-li pracovník knihovny jinak. Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát, nežádá-li o knihu další čtenář. Prodloužení lze provést osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Nevrátí-li čtenář zapůjčené publikace ve stanovené lhůtě, vybírá knihovna SM sankční poplatky a až do vrácení všech knih a vyrovnání pohledávek neposkytuje uživateli další služby.

Meziknihovní výpůjční služby
Žádá-li čtenář odbornou literaturu, která není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna její zápůjčku na jeho požádání z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu si knihovna účtuje poštovné, dle platných tarifů České pošty. Fondy knihovny jsou prostřednictvím MVS přístupny také mimohradišťským uživatelům.

Reprografické služby
Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce, tyto kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu čtenáře, který si kopie objednal. Objednavatel je povinen s kopiemi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny může odmítnout kopírování z knih a časopisů, kterým by hrozilo poškození.

Poplatky za tuto službu jsou účtovány v souladu s Ceníkem pronájmů a služeb Slováckého muzea.
V současnosti jsou ceny stanoveny následovně:
A4 jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč;
A3 jednostranně 3 Kč, oboustranně 6 Kč.

U vyvázaných starších novin a knih, kterým hrozí při kopírování poškození je cena stanovena následovně:
A4 jednostranně 4 Kč, oboustranně 7 Kč;
A3 jednostranně 7 Kč, oboustranně 12 Kč.

Ceny jsou včetně DPH.