[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Fondy

Fond regionální literatury
obsahuje historické, vědecké, populárně naučné a literární publikace vztahující se k historii jednotlivých obcí a kulturních památek Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Veselska ale také vzdálenějšího Napajedelska, Hodoníska a Kyjovska. Knihovna má snahu soustředit všechna vydání literárních děl regionálních autorů (např. Bedřicha Beneše Buchlovana, Josefa Hofera...), která se mnohdy liší úpravami vydavatele, ilustracemi regionálních umělců nebo obsahují cenné doslovy či předmluvy. Kromě výše zmíněné literatury jsou v knihovně uloženy knihy Odborné knihvazačské školy v Uherském Hradišti, které jsou ceněny pro svou uměleckou knižní vazbu.

Fond odborné muzeologické literatury
obsahuje domácí i zahraniční, soudobou i historickou literaturu z oboru muzeologie. Tento fond zahrnuje i průvodce některých zahraničních muzeí polských a německých, které knihovna získala v rámci mezinárodní výměny publikací. Do fondu rovněž spadá i literatura z oboru konzervátorství.

Fond všeobecné odborné literatury
obsahuje odbornou domácí i zahraniční literaturu zaměřenou na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění potřebnou pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti.

Fond periodik
obsahuje české, slovenské a jiné cizojazyčné odborné časopisy a sborníky z archeologie, národopisu, historie, přírody a dějin umění. Větší část periodik je vyvázána a uchovávána ve fondu. Fond obsahuje nejstarší vydání regionálních novin „Moravská Slovač“ za léta 1884-1889; „Slovácké noviny“ 1890-1906. Dále je snahou knihovny archivovat periodická a neperiodická vydání zpravodajů jednotlivých obcí regionu. Zdárnost této evidence se odvíjí od spolupráce jednotlivých obcí.

Fond katalogů a propagačních materiálů
obsahuje katalogy z výstav nejen regionálních autorů, katalogy z nejrůznějších akcí pořádaných v minulosti i současnoti v širokém okolí. Součástí jsou také propagační materiály regionálních podniků.

Fond seminárních, bakalářských a diplomových prací vztahujcícíh se k regionu
Tento fond se zatím zpracovává.

Fond elektronických zdrojů
obsahuje nejen historické, vědecké, populárně naučné a literární zdroje vztahující se k historii regionu, ale také zdroje zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění všeobecně, jež jsou potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti.