Seznam diplomových, bakalářských a závěrečných prací

Diplomové práce

 1. BARTOŠOVÁ, Ladislava. Současný stav lidového vyprávění na Luhačovicku. Brno : FFUJEP, 1986. 222 s. (kniha)
 2. BAŘINKOVÁ, Inka. Dílo Josefa Hofra. Brno : UJEP, 1973. 30 s. (kniha)
 3. BOBČÍK, Petr. Tradice sklářství ve Strání – Květné. (CD)
 4. ČERVENÁKOVÁ, Jitka. Volný čas a dětské folklorní soubory na Uherskohradišťsku. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 71 s. (kniha)
 5. ČÍHAL, Petr. Emanuel Kuksa – k profilu skladatele. Vedoucí práce Prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2007. 106 s. : obr. příl. (kniha)
 6. FIRSTOVÁ, Zdena. Současný vypravěčský repertoár a jeho funkce v družstevní vesnici v Prušánkách na příkladu vypravěče Jakuba Pšovského. Brno : FF UJEP, 1982. 81 s. (kniha)
 7. FLORIÁNOVÁ, Olga. Drobné sakrální objekty na Strážnicku : textová část. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, konzultant Prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 1996. 117 s. (kniha)
 8. FROLCOVÁ, Milada. Arnošt Hrabal: život a dílo. Vedoucí práce doc. PhDr. Jaroslav Sedlář, CSc. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1996. 312 s. (kniha)
 9. HALAČOVÁ, Iveta. Folklórne rozprávanie v prostredí školskej mládeže v družstevnej dedine. Brno : FF UJEP, 1981. 132 s. (kniha)
 10. HRNÍČEK, Václav. Lidové vyprávění v Dědové a na Filipově. Brno : FF UJEP, 1972. (kniha)
 11. HROMKOVÁ, Marcela. Lidová vyprávění v moravské Nové Vsi. Moravská Nová Ves : Pedagogika – čeština, 1972 – 1973. 79 s. (kniha)
 12. HUDEC, Petr. Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti ve světle nových objevů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění, 2006. 102 + 26 stran obrazových příloh. (kniha)
 13. HURÁBOVÁ, Ladislava. Hluk v lidové písni. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, Katedra hudební vědy a výchovy, 1995. 120 s. (kniha)
 14. JAHODOVÁ, Lenka. Krajinářská tvorba Moravsko - Slovenského pomezí novější doby. 2006. (CD)
 15. JOSEFÍKOVÁ, Monika. Jarní lidové zvyky na Slovácku. Beroun : Vyšší odborná škola pedagogická, 2001. 144 s. (kniha)
 16. JURAČKOVÁ, Soňa. Výroba keramiky v Tupesích. Brno : FF UJEP, 1984. 69 s. (kniha)
 17. KOPECKÝ, Lukáš. František Machník : život agrárního politika a ministra národní obrany. V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Historický ústav FF, 2011. 218 s. : il., portréty, faksim. Vedoucí diplomové práce: PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (CD)
 18. MASAŘOVÁ, Alena. Lidová tradice v díle bratří Mrštíků. Brno : FFUJEP, 1973. 192 s. (kniha)
 19. MATĚJKOVÁ, Marcela. Ida Vaculková - keramická tvorba. Ostrava : FFOU, 2001. 89 s. (kniha)
 20. NOŽINA, Miroslav. Mládež ve vesnické společnosti. Brno : FFUJEP, 1981. 157 s. (kniha)
 21. OLEXOVÁ, Ilona. Folkloristické aspekty v loutkových hrách Matěje Kopeckého. Brno : FF UJEP, 1978. (kniha)
 22. OTRUSINOVÁ, Jana. Dětský folklor uherskohradišťského regionu a jeho využití v interdisciplinárních vztazích na 1. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, katedra Tělesné výchovy, 2007.
 23. PLEVOVÁ, Lucia. Sada šperků. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních studí, Ústav vizuální tvorba, 2014. 73 s. (kniha)
 24. PRAJZOVÁ, Naďa. České a moravské služebné ve Vídni kolem roku 1900. Olomouc : FFUP, 2000. 137 s. (kniha)
 25. PODHORNÝ, Radek. České výstavnictví o starém Egyptě po roce 1945. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra historie, 2008. 124 s. (CD)
 26. RAJMICOVÁ, Jana. Zvyky a lidová tradice uherskohradišťského Dolňácka. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2002. 166 s. (kniha)
 27. STOJASPALOVÁ, Klára. Pašovské písně. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2015. 155 s. (kniha)
 28. ŽŮRKOVÁ, Jana. Bohumila Brabcová – Dubňanská. Brno : FF UJEP, 1974. 136 s. (kniha)

Dizertační práce

 1. BLAHŮŠEK, Jan. Ikonografické doklady lidové hudby na jihovýchodní Moravě : lidoví hudebníci a jejich hudební nástroje na fotografiích, kresbách a malbách do 30. let 20. století. Vedoucí práce doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2010. 215 s.: obr. (CD)
 2. ČERNÍČKOVÁ, Kateřina: Proměny taneční tradice ve Velké nad Veličkou (na příkladu tance horňácká sedlácká). Vedoucí práce doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. Praha: Akademie múzických umění, Hudební a taneční fakulta, Katedra tance, 2012. (CD)

Bakalářské práce

 1. BENÍČKOVÁ, Barbora. Marketingový výzkum návštěvnosti Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Uh. Hradiště : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu, 2010. (CD)
 2. BEZDĚKOVÁ, Kamila. Marketingový výzkum návštěvnosti Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vedoucí práce Ing. Martina Wilczková. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. 41 s. (kniha)
 3. ČECH, Vilém. Lidová nástěnná malba na Slovácku. Litomyšl : Institut restaurování a konzervačních technik, 2002. (kniha)
 4. HUSKA, Jiří. Vítězství české strany ve volbách do obecního výboru v Uh. Hradišti v r. 1886 a v Uh. Brodě v r. 1890. Brno : FFMU, 2003. 71 s. (kniha)
 5. JANČÁŘ, Radovan. Knihvazačská škola v Uherském Hradišti – historie, její žáci, profesoři a pokračovatelé. Vedoucí práce Doc. PhDr. Milada Písková, CSc. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009. 59 s. : 16. barev. příloh (kniha)
 6. KLOUZOVÁ, Aneta. Stanislav Lolek (1873-1936). Praha : FFUK ústav pro dějiny umění, 2009. (CD)
 7. KMEŤOVÁ, Denisa. Historická urbanonymie města Uherského Hradiště od počátku do r. 1781. Vedoucí práce Ondřej Bláha. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2009. (kniha)
 8. MIKO, Lukáš. Historie fotbalu okresu Uh. Hradiště. Opava : Filosoficko - přírodovědná fakulta, 2005. 47 s. (kniha)
 9. PATKOVÁ, Hana. Die geschichte des k. k. real- und Obergymnasiums in Ungarisch Hradisch in Mähren. Vedoucí práce Mgr. Mathias Becker. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, 2012. 91 s. (kniha)
 10. STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2013. (CD)
 11. ŠUBA, Josef. Komentovaná databáze fotografií božítělových procesí na jihovýchodní Moravě ve 20. století. Vedoucí práce David Zbíral. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky. 2012. 143 s. (kniha)
 12. ŠULAKOVÁ, Magdaléna. DOLŇÁCKO : ,,Uherskohradišťsko s Napajedelskem a Uherskoostrožsko". Praha : Akademie múzických umění, 2001. 60 s. (kniha)

Maturitní práce

 1. BARTOŠKOVÁ, Renata. Po stopách bratří Úprků. Kněždub : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2007. 35 s. (kniha)
 2. BALÍČKOVÁ, Jana. Po stopách Velké Moravy. Uh. Hradiště SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2006. 25 s. (kniha)
 3. BALÍČKOVÁ, Pavla. Archeoskanzen v Modré a jeho využití v cestovním ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2004. 22 s. (kniha)
 4. BEZDĚKOVÁ, Kamila. Památky Uherskohradišťska - zájezd pro seniory z Rakouska. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2005. 47 s. (kniha)
 5. ČAGÁNKOVÁ, Lenka. Muzea na Slovácku a jejich činnost. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2002. 34 s. (kniha)
 6. DVOŘÁČKOVÁ, Eva. Po stopách Jana Amose Komenského. Uh. Hradiště : Střední škola průmyslová a hotelová, 2008. 31 s. (kniha)
 7. GALUŠKOVÁ, Pavlína. Stanley Cup v Uh. Hradišti. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2004/2005. 37 s. (kniha)
 8. GREGOROVÁ, Barbora. Třídenní setkání motorkářů v Březolupech. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2005. 21 s. (kniha)
 9. HODONSKÁ, Andrea. Zvykoslovný rok na Slovácku a jeho využití v turistickém ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2003/2004. 30 s. (kniha)
 10. CHURÁ, Lucie. Lázně na jihovýchodní Moravě a jejich zapojení do cestovního ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2003. 33 s. (kniha)
 11. JANÍK, David. Letecká muzea v Kunovicích a ve Vyškově. Kunovice : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2007. 34 s. (kniha)
 12. JOSEFÍKOVÁ, Šárka. Skanzeny a památkově chráněné zemědělské usedlosti na jihovýchodní Moravě. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2003. 26 s. (kniha)
 13. KOLOMAZNÍKOVÁ, Andrea. Fauna a flóra slepých ramen řeky Moravy a možnosti využití v turistickém ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2006. 38 s. (kniha)
 14. MITÁČKOVÁ, Hana. Tradice a památky v Hluku a jejich využití v turistickém ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2004/2005. 27 s. (kniha)
 15. NEŠPOROVÁ, Petra. Autocamp Velehrad současnost a perspektivy do budoucna. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2005. 23 s. (kniha)
 16. OBDRŽÁLKOVÁ, Eva. Vinohradnictví na jihovýchodní Moravě v cestovním ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad , 2003. 28 s. (kniha)
 17. PECHÁLOVÁ, Hana. Uherskohradišťsko, srdce Slovácka - putování za folklórem. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2001/2002. 42 s. (kniha)
 18. PEPRNOVÁ, Jana. Poutní místa na jihovýchodní Moravě a jejich využití v turistickém ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2003. 37 s. (kniha)
 19. ŠKABRAHOVÁ, Jana. Hroznová Lhota a okolí, jak strávit několik dnů na Slovácku. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2005. 43 s. (kniha)
 20. ŠTICOVÁ, Michaela. Poznávací zájezd po Hodoníně a okolí spojený s osobností T. G. Masaryka. Hodonín : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2007. 34 s. (kniha)
 21. ŠVEC, Jakub. Slovácké muzeum a možnosti jeho využití v oblasti cestovního ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2002. 26 s. (kniha)
 22. VALENTOVÁ, Petra. Národopisné festivaly na jihovýchodní Moravě a jejich využití v turistickém ruchu. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2003. 37 s. (kniha)
 23. VYORÁLKOVÁ, Petra. Uherskohradišťsko centrum Velké Moravy - putování za starými Slovany. Uh. Hradiště : SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad, 2002. 26 s. (kniha)
 24. HOREHLEĎOVÁ, Barbora. Exlibris v Uherském Hradišti. Staré Město, 2006. (CD)
 25. HUŇKA, Jiří. Hrnčířství v Jalubí a Velehradu. Staré Město : Střední zemědělská škola a Gymnázium. 32 s. (kniha)
 26. KRYSTÝNOVÁ, Pavla. Život a dílo P. Františka Jaroslava Koželuhy. Staré Město : Střední zemědělská škola a Gymnázium, 2004. 58 s. (kniha)
 27. MIKO, Lukáš. Velehrad jako centrum cyrilometodějství v 19. a 1. polovině 20. stol. Opava : Filosoficko - přírodovědná fakulta, 2003. 48 s. (kniha)
 28. ZŮBKOVÁ, Irena. Uherskohradišťská věznice. Uh. Hradiště : Gymnázium Uh. Hradiště, 2003/2004. 29 s. (kniha)

Ostatní – strojopisy

 1. BALCAN, Jindřich. Baltazar Motal stále živá učebnice o pedagogice, osvětě, ovocnářství, myslivosti a o lidství. Míkovice, 1967. 134 s. (kniha)
 2. HUSEK, Miloš. Cesta JUC. Jaromíra Omelky k povstání (1918 - 1944). 194 s. (kniha)
 3. HÚSKOVÁ, Ludmila. MUDr. Aleš Húsek : vzpomínkový materiál z pozůstalosti L. Húskové (1895-1987). KOHOUT, Štěpán. Stanislav Batůšek (inventář). Olomouc : Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě, 2002. 57 s. (kniha)
 4. MAREČEK, Jiří. Socialistický realismus a národní prvky při úpravě vesnic. Lednice : Vysoká škola zemědělská, zahradnická katedra, 1955. (kniha)
 5. NOVOTNÝ, Elmar. Fanek Jilík spisovatel a vývoj jeho díla od dialektu ke spisovné češtině. Zlín : Pedagogický institut Gottwaldov. 52 s. (kniha)
 6. KUŠÍROVÁ, Silvia. Indície svätosti u Žofie Bosňákovej [Licenciátska práca]. Ružomberok : Katolícka univerzita, Teologická fakulta, 2011. 68 s. (kniha)